Có sẵn

Giá vé có thể cập nhập theo thời gian

Chọn ngày có hiển thị số ghế (10+ hay là một số nhỏ hơn 10) để xem chi tiết. Ngày chỉ hiển thị NA là ngày chưa có chuyến.

           

1 Sat

2 Sun

3 Mon

4 Tue

5 Wed

6 Thu

7 Fri

8 Sat

9 Sun

10 Mon

1

11 Tue

10

12 Wed

4

13 Thu

8

14 Fri

7

15 Sat

3

16 Sun

1

17 Mon

1

18 Tue

NA

19 Wed

4

20 Thu

3

21 Fri

3

22 Sat

NA

23 Sun

12

24 Mon

15

25 Tue

5

26 Wed

2

27 Thu

1

28 Fri

NA

29 Sat

1

30 Sun

1

31 Mon

9

         

Giá vé

Thời gian Giá vé Chỗ trống

Mon

1

11 Tue

10

12 Wed

4

13 Thu

8

14 Fri

7

15 Sat

3

16 Sun

1

17 Mon

1

18 Tue

NA

19 Wed

4

20 Thu

3

21 Fri

3

22 Sat

NA

23 Sun

12

24 Mon

15

25 Tue

5

26 Wed

2

27 Thu

1

28 Fri

0

29 Sat

1

30 Sun

1

31 Mon

9